พื้นที่รูปธรรม

โรงพยาบาลสีเขียวในภาคใต้

ลำดับ โรงพยาบาล ตำบล อำเภอ จังหวัด องค์กรรับทุน โครงการ
1  โรงพยาบาลท่าชนะ ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของอาหาร