พื้นที่รูปธรรม

โรงพยาบาลสีเขียวในภาคอีสาน

ลำดับ โรงพยาบาล ตำบล อำเภอ จังหวัด องค์กรรับทุน โครงการ
1 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของอาหาร
2 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
3 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
4 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
5 โรงพยาบาลห้าสิบพรรษามหาวชิราลงกรณ์ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
6 โรงพยาบาลวารินชำราบ วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
7 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ สว่างวีระวงศ์ สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
8 โรงพยาบาลสำโรง สำโรง สำโรง อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
9 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของอาหาร