พื้นที่รูปธรรม

แหล่งให้บริการอาหารในภาคใต้

ลำดับ ร้านอาหาร ตำบล อำเภอ จังหวัด องค์กรรับทุน โครงการ
1 ร้านอาหารครัวใบโหนด ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน