พื้นที่รูปธรรม

ผู้บริโภคและพลังพลเมืองอาหาร

ลำดับ จังหวัด กิจกรรมผู้บริโภค ตำบล อำเภอ องค์กรรับทุน โครงการ
1 เชียงใหม่ รณรงค์สื่อสารระดับเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการผลักดันนโยบายส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาติพันธุ์ ส่งเสริมการลดโรคอ้วน เผยแพร่ความรู้และบทเรียนโครงการ เมืองนะ เชียงดาว คณะบุคคลศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมวิถีภูมิปัญญาเพื่อการสร้างการบริโภคอาหารสุขภาพในครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์
รณรงค์สื่อสารระดับเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการผลักดันนโยบายส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาติพันธุ์ ส่งเสริมการลดโรคอ้วน เผยแพร่ความรู้และบทเรียนโครงการ ปิงโค้ง เชียงดาว คณะบุคคลศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมวิถีภูมิปัญญาเพื่อการสร้างการบริโภคอาหารสุขภาพในครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์
รณรงค์สื่อสารระดับเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการผลักดันนโยบายส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาติพันธุ์ ส่งเสริมการลดโรคอ้วน เผยแพร่ความรู้และบทเรียนโครงการ อมก๋อย อมก๋อย คณะบุคคลศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมวิถีภูมิปัญญาเพื่อการสร้างการบริโภคอาหารสุขภาพในครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์
2 เชียงราย รณรงค์สื่อสารระดับเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการผลักดันนโยบายส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาติพันธุ์ ส่งเสริมการลดโรคอ้วน เผยแพร่ความรู้และบทเรียนโครงการ ปอ เวียงแก่น คณะบุคคลศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมวิถีภูมิปัญญาเพื่อการสร้างการบริโภคอาหารสุขภาพในครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์
รณรงค์สื่อสารระดับเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการผลักดันนโยบายส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาติพันธุ์ ส่งเสริมการลดโรคอ้วน เผยแพร่ความรู้และบทเรียนโครงการ ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง คณะบุคคลศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมวิถีภูมิปัญญาเพื่อการสร้างการบริโภคอาหารสุขภาพในครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์
กลุ่มเครือข่ายสุขภาพดีเชียงของ สถาน เชียงของ มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัดด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
กลุ่มเครือข่ายสุขภาพดีเชียงแสน เวียง เชียงแสน มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัดด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
มหกรรมอาหารชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย แม่จัน สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในการสร้างเสริมสุขภาวะเครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
มหกรรมวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย แม่จัน สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในการสร้างเสริมสุขภาวะเครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
เทศกาลกินข้าวใหม่ชาติพันธ์แห่งประเทสไทย แม่จัน สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในการสร้างเสริมสุขภาวะเครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
สมัชชาอาหารชาติพันธุ์ประเทศไทย แม่จัน สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในการสร้างเสริมสุขภาวะเครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
ค่ายเยาวชนชาติพันธุ์ แม่จัน สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในการสร้างเสริมสุขภาวะเครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์พืช แม่จัน สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในการสร้างเสริมสุขภาวะเครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
3 แม่ฮ่องสอน รณรงค์สื่อสารระดับเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการผลักดันนโยบายส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาติพันธุ์ ส่งเสริมการลดโรคอ้วน เผยแพร่ความรู้และบทเรียนโครงการ ขุนยวม ขุนยวม คณะบุคคลศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมวิถีภูมิปัญญาเพื่อการสร้างการบริโภคอาหารสุขภาพในครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์
4 น่าน กิจกรรมฟาร์มทัวร์ นำผู้บริโภคเยี่ยมชมฟาร์มอินทรีย์ ท่าวังผา บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร
5 อุตรดิตถ์ กลุ่มเครือข่ายสุขภาพดีอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัดด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
6 ชัยภูมิ ผู้ปกครองเด็กนักเรียน กิจกรรมที่ทำคือ การอบรมผู้ปกครองเรื่องการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ในนักเรียน เก่าย่าดี แก้งคร้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หุบเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
คุณครูประจำชั้นทุกชั้นปีในกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมที่ทำคือ การอบรมผู้ปกครองเรื่องการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ในนักเรียน เก่าย่าดี แก้งคร้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หุบเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
ผู้ปกครองเด็กนักเรียน กิจกรรมที่ทำคือ การอบรมผู้ปกครองเรื่องการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ในนักเรียน ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หุบเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
คุณครูประจำชั้นทุกชั้นปีในกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมที่ทำคือ การอบรมผู้ปกครองเรื่องการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ในนักเรียน ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หุบเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
คุณครูประจำชั้นทุกชั้นปีในกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมที่ทำคือ การอบรมผู้ปกครองเรื่องการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ในนักเรียน ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หุบเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
ผู้ปกครองเด็กนักเรียน กิจกรรมที่ทำคือ การอบรมผู้ปกครองเรื่องการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ในนักเรียน ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หุบเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กิจกรรมที่ทำคือ การส่งเสริมความรู้การบริโภคผลไม้ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ผ่านการเรียนการสอน ผ่านสื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ นาฝาย เมืองชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หุบเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
ผู้ปกครองเด็กนักเรียน กิจกรรมที่ทำคือ การอบรมผู้ปกครองเรื่องการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ในนักเรียน ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หุบเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
คุณครูประจำชั้นทุกชั้นปีในกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมที่ทำคือ การอบรมผู้ปกครองเรื่องการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ในนักเรียน ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หุบเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
7 อุบลราชธานี คนกินพบคนปลูก ปีละ 5 ครั้งโดยการเปิดรับสมัครกลุ่มคนกินลงพื้นที่เรียนรู้กระบวนการผลิตผักผลไม้อินทรีย์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
คนกินพบคนปลูก ปีละ 5 ครั้งโดยการเปิดรับสมัครกลุ่มคนกินลงพื้นที่เรียนรู้กระบวนการผลิตผักผลไม้อินทรีย์ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
คนกินพบคนปลูก ปีละ 5 ครั้งโดยการเปิดรับสมัครกลุ่มคนกินลงพื้นที่เรียนรู้กระบวนการผลิตผักผลไม้อินทรีย์ หนองขอน เมืองอุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
คนกินพบคนปลูก ปีละ 5 ครั้งโดยการเปิดรับสมัครกลุ่มคนกินลงพื้นที่เรียนรู้กระบวนการผลิตผักผลไม้อินทรีย์ ปทุม เมืองอุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
คนกินพบคนปลูก ปีละ 5 ครั้งโดยการเปิดรับสมัครกลุ่มคนกินลงพื้นที่เรียนรู้กระบวนการผลิตผักผลไม้อินทรีย์ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
คนกินพบคนปลูก ปีละ 5 ครั้งโดยการเปิดรับสมัครกลุ่มคนกินลงพื้นที่เรียนรู้กระบวนการผลิตผักผลไม้อินทรีย์ แจระแม เมืองอุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
คนกินพบคนปลูก ปีละ 5 ครั้งโดยการเปิดรับสมัครกลุ่มคนกินลงพื้นที่เรียนรู้กระบวนการผลิตผักผลไม้อินทรีย์ หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
คนกินพบคนปลูก ปีละ 5 ครั้งโดยการเปิดรับสมัครกลุ่มคนกินลงพื้นที่เรียนรู้กระบวนการผลิตผักผลไม้อินทรีย์ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
คนกินพบคนปลูก ปีละ 5 ครั้งโดยการเปิดรับสมัครกลุ่มคนกินลงพื้นที่เรียนรู้กระบวนการผลิตผักผลไม้อินทรีย์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
คนกินพบคนปลูก ปีละ 5 ครั้งโดยการเปิดรับสมัครกลุ่มคนกินลงพื้นที่เรียนรู้กระบวนการผลิตผักผลไม้อินทรีย์ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
คนกินพบคนปลูก ปีละ 5 ครั้งโดยการเปิดรับสมัครกลุ่มคนกินลงพื้นที่เรียนรู้กระบวนการผลิตผักผลไม้อินทรีย์ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
คนกินพบคนปลูก ปีละ 5 ครั้งโดยการเปิดรับสมัครกลุ่มคนกินลงพื้นที่เรียนรู้กระบวนการผลิตผักผลไม้อินทรีย์ ปะอาว เมืองอุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
8 กรุงเทพฯ รณรงค์ให้ความรู้ การบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ 400 กรัม และการเพิ่มผู้บริโภคอินทรีย์ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร
กิจกรรมการตลาดประจำปี Eat Right – Eat Organic ทุ่งสองห้อง หลักสี่ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร
กิจกรรมขยายผลตามร้านสาขาต่างๆ Eat Right – Eat Organic สัญจร ทุ่งสองห้อง หลักสี่ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร
กิจกรรมผู้บริโภค Eat Right Cooking Class ทุ่งสองห้อง หลักสี่ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร
กิจกรรมเมื่อคนเมืองอยากปลูกผัก พระโขนง วัฒนา มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) โครงการสวนผักคนเมือง : เพื่อพัฒนาระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของเมือง
กิจกรรมงานดนตรีในสวน (ส่งเสริมตลาดสีเขียว และกิจกรรมทางกาย) คลองจั่น บางกะปิ บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด โครงการเสริมความเข้มแข็งและขยายพื้นที่บูรณาการสุขภาพ และวิถีชีวิตสุขภาวะ
Workshop ไข่เค็ม บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด โครงการเสริมความเข้มแข็งและขยายพื้นที่บูรณาการสุขภาพ และวิถีชีวิตสุขภาวะ
กิจกรรมสถานีสีเขียว กิจกรรมรณรงค์สนับสนุนการปลูกผักเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ บริษัท ปั้นเมือง จำกัด โครงการส่งเสริมวิถีการบริโภคเพื่อสุขภาวะ :ตลาดตะลักเกี๊ยะ
สำนักงานต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ คลองสามวา จันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานโดยเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม
Design My Plate คลองสามวา จันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานโดยเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม
21 วันมห้ศจรรย์ผักผลไม้ คลองสามวา จันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานโดยเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม
กินผักสร้างสุข คลองสามวา จันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานโดยเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม
การใช้จานสัดส่วนอาหาร พระโขนง คลองเตย โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โครงการศูนย์เรียนรู้โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักผลไม้
การมีกระบวนการให้ผู้ซื้อตัดสินใจก่อนสั่งตักอาหาร (ปริมาณข้าว ชนิดของข้าว) พระโขนง คลองเตย โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โครงการศูนย์เรียนรู้โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักผลไม้
9 นนทบุรี Visit Farm Day 8 ไร่สมาร์ทฟาร์ม (ส่งเสริมการปลูกผัก และกิจกรรมทางกาย) บางรักน้อย เมืองนนทบุรี บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด โครงการเสริมความเข้มแข็งและขยายพื้นที่บูรณาการสุขภาพ และวิถีชีวิตสุขภาวะ
10 ราชบุรี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการการบริโภคให้สูงวัย สวนกล้วย บ้านโป่ง วัดคาทอลิกนักบุญอักแนส โครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นบูรณการ
กิจกรรมการจัดส่งผลผลิตสู่ชุมชนแรงงานต่างด้าว(พม่า) บ้านคา บ้านคา วัดคาทอลิกนักบุญอักแนส โครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นบูรณการ
11 ลพบุรี กิจกรรมอบรมหลักสูตรโภชนศึกษาและการทำอาหารสุขภาพ เมืองลพบุรี มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
กิจกรรมหลักสูตรปลูกผักสวนครัว เมืองลพบุรี มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
กิจกรรมผู้ผลิตพบผู้บริโภค เมืองลพบุรี มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
12 สุพรรณบุรี กิจกรรมฟาร์มทัวร์ นำผู้บริโภคเยี่ยมชมฟาร์มอินทรีย์ ด่านช้าง บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร
13 นครศรีธรรมราช ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยจัดทำแปลงสาธิต ผักกินยอด ไม้ผล ข้าวพื้นเมือง เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงไส้เดือน เมืองนครศรีธรรมราช มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
อบรมคุณค่าผักยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน กรกฎาคม 2561 เมืองนครศรีธรรมราช มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชุมสมาชิกและประกาศพื้นที่สวนผลไม้-มังคุดอินทรีย์ เมืองนครศรีธรรมราช มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยจัดตั้งจุดจำหน่ายสินค้า 1 จุด เมืองนครศรีธรรมราช มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
จัดเวทีเสวนา ตลาดทางเลือกกับความมั่นคงทางอาหาร เมืองนครศรีธรรมราช มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศึกษาดูงาน 14-15 กค.61 นาดาฟาร์ม ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ สงขลา เมืองนครศรีธรรมราช มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
14 ภูเก็ต ค่ายเด็กชายเล รักษ์ป่าชายเลน ณ กระท่อมเดือนแจ้งรีสอร์ท ภูเก็ต ป่าคลอก ถลาง มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
15 สงขลา ประชุมกลุ่มออมทรัพย์กับการสร้างตลาดเขียวชุมชน ระวะ ระโนด มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ให้กับเด็กในโรงเรียนต้นแบบ 15 โรงเรียน ตั้งแต่เดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชุมผลกระทบการใช้สารเคมีการเกษตรต่อสุขภาพคนไทย ชิงโค สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชุมครัวใบโหนดและเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์กับการหนุนเสริมระบบการจัดการอาหารโรงเรียนและชุมชน ชิงโค สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชุมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์กับแนวทางการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียน ชิงโค สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ฝึกอบรมการประยุกต์เมนูอาหารกลางวันของโรงเรียน ชิงโค สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ฝึกอบรมการประยุกต์เมนูอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดประตูชัย ชิงโค สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชุมเตรียมเปิดตลาดเขียวกลุ่มออมทรัพย์บ้านวัดเลียบ ชิงโค สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชุมเตรียมเปิดตลาดเขียวกลุ่มออมทรัพย์บ้านบ่อกุล ชิงโค สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
สรุปบทเรียนและการเปิดตลาดเขียวของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตาลโตนด ชิงโค สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชุมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคในงานเปิดตลาดเขียวชุมชนของกลุ่มออมทรัพย์บ้านปลายนา ชิงโค สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
การปรุมกลุ่มออมทรัพย์กับการจัดการระบบอาหารอินทรีย์ของชุมชน ชิงโค สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ นวตกรรมจากความหลากหลาย ชิงโค สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
อบรมคุณค่าผักยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ชิงโค สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
จัดประชุมใหญ่และทำพิธีประกาศเขตอนุกรักษ์และฟื้นฟูความมั่นคงทางอาหาร ชิงโค สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำรวจและจัดทำข้อมูลการบริโภคผักและผลไม้ของกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังดำเนินการ ชิงโค สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชุมวางแผนการจัดเก็บข้อมูลก่อนและหลังการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนและครัวใบโหนดต่อการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน ชิงโค สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ผู้ผลิตพบผู้บริโภค และเยี่ยมชมตรวจแปลงอินทรีย์ ชิงโค สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ฝึกอบรมการประยุกต์เมนูอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดทำนบตางหน ตำนบ สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชุมเตรียมขยายพื้นที่ตลาดเขียวเกษตรกร 5 แห่ง ทำนบ สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชุมเตรียมเปิดตลาดเขียวกลุ่มออมทรัพย์บ้านเกาะน้ำรอบ วัดขนุน สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ฝึกอบรมการประยุกต์เมนูอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดบ่อปาบ สทิงหม้อ สิงหนคร มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน