พื้นที่รูปธรรม

ผู้บริโภคและพลังพลเมืองอาหารในภาคใต้

ลำดับ กิจกรรมผู้บริโภค ตำบล อำเภอ จังหวัด องค์กรรับทุน โครงการ
1 ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยจัดทำแปลงสาธิต ผักกินยอด ไม้ผล  ข้าวพื้นเมือง เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงไส้เดือน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 อบรมคุณค่าผักยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน กรกฎาคม 2561 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 ประชุมสมาชิกและประกาศพื้นที่สวนผลไม้-มังคุดอินทรีย์ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
4 ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยจัดตั้งจุดจำหน่ายสินค้า 1 จุด เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
5 จัดเวทีเสวนา ตลาดทางเลือกกับความมั่นคงทางอาหาร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
6 ศึกษาดูงาน 14-15 กค.61 นาดาฟาร์ม ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ สงขลา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
7 ค่ายเด็กชายเล รักษ์ป่าชายเลน ณ กระท่อมเดือนแจ้งรีสอร์ท ภูเก็ต ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
8 ประชุมกลุ่มออมทรัพย์กับการสร้างตลาดเขียวชุมชน ระวะ ระโนด สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
9 จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ให้กับเด็กในโรงเรียนต้นแบบ 15 โรงเรียน ตั้งแต่เดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
10 ประชุมผลกระทบการใช้สารเคมีการเกษตรต่อสุขภาพคนไทย ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
11 ประชุมครัวใบโหนดและเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์กับการหนุนเสริมระบบการจัดการอาหารโรงเรียนและชุมชน ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
12 ประชุมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์กับแนวทางการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียน ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
13 ฝึกอบรมการประยุกต์เมนูอาหารกลางวันของโรงเรียน ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
14 ฝึกอบรมการประยุกต์เมนูอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดประตูชัย ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
15 ประชุมเตรียมเปิดตลาดเขียวกลุ่มออมทรัพย์บ้านวัดเลียบ ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
16 ประชุมเตรียมเปิดตลาดเขียวกลุ่มออมทรัพย์บ้านบ่อกุล ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
17 สรุปบทเรียนและการเปิดตลาดเขียวของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตาลโตนด ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
18 ประชุมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคในงานเปิดตลาดเขียวชุมชนของกลุ่มออมทรัพย์บ้านปลายนา ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
19 การปรุมกลุ่มออมทรัพย์กับการจัดการระบบอาหารอินทรีย์ของชุมชน ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
20 ฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ นวตกรรมจากความหลากหลาย ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
21 อบรมคุณค่าผักยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
22 จัดประชุมใหญ่และทำพิธีประกาศเขตอนุกรักษ์และฟื้นฟูความมั่นคงทางอาหาร ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
23 สำรวจและจัดทำข้อมูลการบริโภคผักและผลไม้ของกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังดำเนินการ ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
24 ประชุมวางแผนการจัดเก็บข้อมูลก่อนและหลังการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนและครัวใบโหนดต่อการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
25 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ผู้ผลิตพบผู้บริโภค และเยี่ยมชมตรวจแปลงอินทรีย์ ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
26 ฝึกอบรมการประยุกต์เมนูอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดทำนบตางหน ตำนบ สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
27 ประชุมเตรียมขยายพื้นที่ตลาดเขียวเกษตรกร 5 แห่ง ทำนบ สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
28 ประชุมเตรียมเปิดตลาดเขียวกลุ่มออมทรัพย์บ้านเกาะน้ำรอบ วัดขนุน สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
29 ฝึกอบรมการประยุกต์เมนูอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดบ่อปาบ สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน