พื้นที่รูปธรรม

ผู้บริโภคและพลังพลเมืองอาหารในภาคกลาง

ลำดับ กิจกรรมผู้บริโภค ตำบล อำเภอ จังหวัด องค์กรรับทุน โครงการ
1 รณรงค์ให้ความรู้ การบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ 400 กรัม และการเพิ่มผู้บริโภคอินทรีย์ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร
2 กิจกรรมการตลาดประจำปี Eat Right – Eat Organic ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร
3 กิจกรรมขยายผลตามร้านสาขาต่างๆ Eat Right – Eat Organic สัญจร ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร
4 กิจกรรมผู้บริโภค Eat Right Cooking Class ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร
5 กิจกรรมเมื่อคนเมืองอยากปลูกผัก พระโขนง วัฒนา กรุงเทพ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) โครงการสวนผักคนเมือง : เพื่อพัฒนาระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของเมือง
6 กิจกรรมงานดนตรีในสวน (ส่งเสริมตลาดสีเขียว และกิจกรรมทางกาย) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด โครงการเสริมความเข้มแข็งและขยายพื้นที่บูรณาการสุขภาพ และวิถีชีวิตสุขภาวะ
7 Workshop ไข่เค็ม บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพ บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด โครงการเสริมความเข้มแข็งและขยายพื้นที่บูรณาการสุขภาพ และวิถีชีวิตสุขภาวะ
8 กิจกรรมสถานีสีเขียว กิจกรรมรณรงค์สนับสนุนการปลูกผักเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ บริษัท ปั้นเมือง จำกัด โครงการส่งเสริมวิถีการบริโภคเพื่อสุขภาวะ : ตลาดตะลักเกี๊ยะ
9 สำนักงานต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ คลองสามวา กรุงเทพ จันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานโดยเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม
10 Design My Plate คลองสามวา กรุงเทพ จันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานโดยเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม
11 21 วันมห้ศจรรย์ผักผลไม้ คลองสามวา กรุงเทพ จันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานโดยเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม
12 กินผักสร้างสุข คลองสามวา กรุงเทพ จันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานโดยเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม
13 การใช้จานสัดส่วนอาหาร พระโขนง คลองเตย กรุงเทพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โครงการศูนย์เรียนรู้โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักผลไม้
14 การมีกระบวนการให้ผู้ซื้อตัดสินใจก่อนสั่งตักอาหาร (ปริมาณข้าว ชนิดของข้าว) พระโขนง คลองเตย กรุงเทพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โครงการศูนย์เรียนรู้โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักผลไม้
15 Visit Farm Day 8 ไร่สมาร์ทฟาร์ม (ส่งเสริมการปลูกผัก และกิจกรรมทางกาย) บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด โครงการเสริมความเข้มแข็งและขยายพื้นที่บูรณาการสุขภาพ และวิถีชีวิตสุขภาวะ
16 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการการบริโภคให้สูงวัย สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี วัดคาทอลิกนักบุญอักแนส โครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นบูรณการ
17 กิจกรรมการจัดส่งผลผลิตสู่ชุมชนแรงงานต่างด้าว(พม่า) บ้านคา บ้านคา ราชบุรี วัดคาทอลิกนักบุญอักแนส โครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นบูรณการ
18 กิจกรรมอบรมหลักสูตรโภชนศึกษาและการทำอาหารสุขภาพ เมืองลพบุรี ลพบุรี มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
19 กิจกรรมหลักสูตรปลูกผักสวนครัว เมืองลพบุรี ลพบุรี มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
20 กิจกรรมผู้ผลิตพบผู้บริโภค เมืองลพบุรี ลพบุรี มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
21 กิจกรรมฟาร์มทัวร์ นำผู้บริโภคเยี่ยมชมฟาร์มอินทรีย์ ด่านช้าง สุพรรณบุรี บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร