พื้นที่รูปธรรม

ตลาดสีเขียวในภาคใต้

ลำดับ ตลาด ตำบล อำเภอ จังหวัด องค์กรรับทุน โครงการ
1 ตลาดหัวลานหัวเลี้ยว พนางตุง ควนขนุน พัทลุง มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 ตลาดป่าไผ่สร้างสุข ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 ตลาดกรีนมุ้งมิ้งแบบไทย ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
4 ตลาดมินิเกษตร บ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง พัทลุง มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
5 ตลาดสีเขียวชุมชนจะโหนง จะโหนง จะนะ สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
6 ตลาดต้นปริก ปริก สะเดา สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
7 ตลาดสีเขียวบ้านบ่อกุล ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
8 ตลาดสีเขียวบ้านหัวเปลว ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
9 ตลาดสีเขียวบ้านปลายนา ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
10 ตลาดสีเขียวบ้านเกาะน้ำรอบ วัดขนุน สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
11 ตลาดสีเขียวบ้านวัดเลียบ ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
12 ตลาดสีเขียวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชิงโค ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
13 ตลาดเกษตร ม.อ. คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา