พื้นที่รูปธรรม

ตลาดสีเขียวในภาคอีสาน

ลำดับ ตลาด ตำบล อำเภอ จังหวัด องค์กรรับทุน โครงการ
1 ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลคอนสวรรค์ โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของอาหาร
2 ตลาดนัดสีเขียว โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของอาหาร
3 ตลาดกินดีอินทรีย์พญายาง นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
4 ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ ชั้น G ห้างสุนีย์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
5 ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
6 ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ ห้วยวังนอง ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
7 ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ รพ.วารินชำราบ วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
8 ตลาดสร้างสุขบ้านคูเมือง คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี