intro

ดาวเด่น

“พื้นที่รูปธรรมที่มีผลการดำเนินงานชัดเจน สามารถสร้างแรงบันดาลใจและขยายผลได้”

aw-icons_production-1
0

การผลิตยั่งยืน

รายละเอียด
aw-icons_market-1
0

ตลาดสีเขียว

รายละเอียด
aw-icons_food-service-1
0

แหล่งให้บริการอาหาร

รายละเอียด
aw-icons_hospital-1
0

โรงพยาบาลสีเขียว

รายละเอียด
aw-icons_school-1
0

โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กสุขภาวะ

รายละเอียด
aw-icons_citizen-1
0

ผู้บริโภคและพลังพลเมืองอาหาร

รายละเอียด

ลำดับ พื้นที่ดาวเด่น ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานที่ตั้ง องค์กรรับทุน โครงการ
1 โรงพยาบาลลับแล ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลลับแล โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเครือข่ายผู้ผลิตอาหารอินทรีย์อย่างยั่งยืนสู่การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคทุกกลุ่มวัยจังหวัดอุตรดิตถ์
2 สวนครูงา เกษตรธรรมชาติ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 25/1 หมู่ที่ 6 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
3 สถานีบ่มปัญญา@บุญดำรงกรีนฟาร์ม น้ำริด เมืองอุตรดิถต์ อุตรดิตถ์ หมู่ที่ 3 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
4 ตลาดสีเขียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จ.ยโสธร ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ซอยเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร สยาม หยองเอ่น โครงการผลักดันระบบการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนจังหวัดยโสธร
5 โรงเรียนโคกจำเริญ ตานี ปราสาท สุรินทร์ ม.5  ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (สอส.)  โครงการขับเคลื่อนอาหารและโภชนาการเด็กไทยแก้มใสสู่ความยั่งยืน
6 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ โคกยาง ปราสาท สุรินทร์ ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (สอส.)  โครงการขับเคลื่อนอาหารและโภชนาการเด็กไทยแก้มใสสู่ความยั่งยืน
7 โรงเรียนบ้านดงเค็ง จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์ สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (สอส.)  โครงการขับเคลื่อนอาหารและโภชนาการเด็กไทยแก้มใสสู่ความยั่งยืน
8 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคลองมะละกอ สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว ม.14 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
9 สวนลุงเนียน บ้านคลองจาน สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 32 ชุมชนย่อยที่ 12 ต. สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
10 สวนป้าชมพู สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 32 ชุมชนย่อยที่ 12 ต. สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
11 สวนป้าทอง สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 88 ชุมชนย่อยที่ 12 ต. สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
12 สวนป้าตู้ ต.ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว 26 ม.8 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
13 สวนลุงสมัย สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 10 ชุมชนย่อยที่ 12 ต. สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
14 สวนป้าเรือน สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 43 ชุมชนย่อยที่ 12 ต. สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
15 สวนป้านวย สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 58 ชุมชนย่อยที่ 12 ต. สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
16 สวนคุณโหน่ง สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 32 ชุมชนย่อยที่ 12 ต. สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
17 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หุบเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองพีพ่วน เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หุบเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
19 Greenary Market ศูนย์การค้า และสถานประกอบการในจังหวัดกรุงเทพ บริษัท ครีเอทีฟ มูฟ จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
20 สถานีเกษตรแบ่งปัน ณ ราชบุรี ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี 16 หมู่ที่ 8 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดคาทอลิกนักบุญอักแนส โครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นบูรณการ (สถานีเกษตรแบ่งปัน ณ ราชบุรี)
21 หลาดใต้โหนด ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เครือข่าย กินดีมีสุข พ.พัทลุง (ชีววิถี) โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหารเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
22 หลาดป่าไผ่สร้างสุข ตาลโตนด ควนขนุน พัทลุง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เครือข่าย กินดีมีสุข พ.พัทลุง (ชีววิถี) โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน