intro

ดาวเด่น

….

aw-icons_production-1
0

การผลิตยั่งยืน

รายละเอียด
aw-icons_market-1
0

ตลาดสีเขียว

รายละเอียด
aw-icons_food-service-1
0

แหล่งให้บริการอาหาร

รายละเอียด
aw-icons_hospital-1
0

โรงพยาบาลสีเขียว

รายละเอียด
aw-icons_school-1
0

โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กสุขภาวะ

รายละเอียด
aw-icons_citizen-1
0

ผู้บริโภคและพลังพลเมืองอาหาร

รายละเอียด

โรงพยาบาลสีเขียว

โรงพยาบาลลับแล

โรงพยาบาลลับแล มีเป้าหมายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิและภาคี ในการจัดการสังคมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้การสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็ง สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีสุขภาพในชุมชน ในการจัดการสังคมสุขภาวะ ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายแต่ละชุมชนในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากสสส. ภายในโรงพยาบาลยังจัดให้มีพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญกับการจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรที่ใส่ใจสุขภาพ เป็นตลาดที่เกิดจากเครือข่ายที่ปลูกผักแบบเกษตรกรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ ขายตรงระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค ทุกวันพุธ ช่วงเช้า

ที่ตั้ง : ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์