intro

ดาวเด่น

….

aw-icons_production-1
0

การผลิตยั่งยืน

รายละเอียด
aw-icons_market-1
0

ตลาดสีเขียว

รายละเอียด
aw-icons_food-service-1
0

แหล่งให้บริการอาหาร

รายละเอียด
aw-icons_hospital-1
0

โรงพยาบาลสีเขียว

รายละเอียด
aw-icons_school-1
0

โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กสุขภาวะ

รายละเอียด
aw-icons_citizen-1
0

ผู้บริโภคและพลังพลเมืองอาหาร

รายละเอียด

ดาวเด่นการผลิตยั่งยืน

สถานีเกษตรแบ่งปัน  ณ  ราชบุรี

“แหล่งเรียนรู้กระบวนการพัฒนาชุมชนต้นแบบการผลิตการบริโภคเกษตรอินทรีย์” ชุมชนต้นแบบการเชื่อมโยงการผลิต การบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในเชิงบูรณาการ (การผลิต การบริโภคเกษตรอินทรีย์บนวิถีชุมชน) และเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นำสู่การขยายภาคี เครือข่ายการผลิต การเชื่อมโยง การส่งเสริม/พัฒนา/เชื่อมโยงแหล่งบริโภคที่ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน พ่อบ้านแม่บ้าน ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธ์ุ แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ มีการพัฒนาแหล่งผลิตที่หลากหลายประเภท ทั้งแหล่งผลิตพืชผัก ผลไม้ ไข่ไก่ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และกลุ่ม/วัย/ชุมชนที่หลากหลาย พัฒนาเป็นราชบุรีโมเดล : รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยวิถีการผลิตการบริโภคเกษตรอินทรีย์ บนจิตสำนึกรับผิดชอบของสมาชิก ในบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน การร่วมออกแบบที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิต/วัฒนธรรมชุมชน และเป็นบูรณาการ ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ (แหล่งผลิต) กลางน้ำ (การเชื่อมโยง) และ ปลายน้ำ (แหล่งบริโภค) เพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ที่ตั้ง : 16 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

สถานีบ่มปัญญา@บุญดำรงกรีนฟาร์ม

พื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับแลก เปลี่ยน เรียน รู้ ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรธรรมชาติ MOA เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 จัดตั้งขึ้นโดยความเชื่อมั่นและศรัทธา ในแนวทางการประกอบอาชีพเกษตรกรรมธรรมชาติ ด้วยหัวใจของเกษตรกรหนุ่มไฟแรง ลูกหลานคนอุตรดิตถ์ เพื่อทำการผลิตพืชผล โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด แต่จะให้ความสำคัญของดินเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้การปลูกพืชที่หลากหลายชนิด จะทำให้มีความหลากหลายทางด้านเศรษฐกิจของผลผลิต ลดความเสี่ยงผลผลิตที่ล้นตลาด มีแหล่งอาหารที่หลากหลายของแมลง และแมลงบางชนิดก็เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช ดังนั้นจึงเกิดสมดุลตามธรรมชาติ โอกาสที่แมลงศัตรูพืชจะระบาดจนเกิดความเสียหายจึงมีน้อย เป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถให้ผลผลิตที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพ เป็นระบบการเกษตรที่สร้างความยั่งยืนถาวร ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ความมั่นคงในระบบนิเวศ ความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจ และความมั่นคงในระบบอาหาร เป็นแนวทางสร้างอาชีพการเกษตรให้มีความมั่นคงและมีเกียรติคู่แผ่นดินไทย

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

สวนครูงา เกษตรธรรมชาติ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

สวนครูงา เป็นสวนที่ปลูกพืชผักผลไม้หลากหลายชนิด เช่น มะยงชิด ลองกอง ลางสาด ขนุน มะม่วง ฯลฯ และมีพืชผักพื้นบ้านหลากหลายภายในสวนทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ

ครูงาเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติเมื่อปี 2552 และนำความรู้ที่ได้รับมาทดลองปฏิบัติในสวนผลไม้หลังบ้านของตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพสำหรับบริโภคและแบ่งปัน จากนั้นได้ขยายพื้นที่ไปยังสวนของคุณตาคุณยายในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดกันเพื่อให้ท่านได้ลดต้นทุนในการทำสวนเช่นกัน

ปัจจุบันสวนครูงา เป็นสวนเกษตรธรรมชาติที่มีผลไม้และพืชผักหลากหลายชนิดตามฤดูกาล มีเครือข่ายที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสวนแบบเกษตรธรรมชาติอยู่เสมอ

ที่ตั้ง : 25/1 หมู่ที่ 6 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130

สวนลุงเนียน บ้านคลองจาน

สวนลุงเนียน เป็นสวนที่ปลูกพืชผักผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ขนุน มะม่วง ฯลฯ และมีพืชผักพื้นบ้านหลากหลายภายในสวน มีการเลี้ยงไก่ไข่ ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งลุงเนียนนำความรู้ที่ได้รับมาทดลองปฏิบัติในสวนของตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และแปรรูปกล้วยฉาบได้ผลผลิตที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพสำหรับบริโภค ปัจจุบันสวนลุงเนียนเป็นสวนเกษตรธรรมชาติที่มีผลไม้ และพืชผักหลากหลายชนิดตามฤดูกาล มีเครือข่ายที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสวนแบบเกษตรธรรมชาติอยู่เสมอ

ที่ตั้ง : 32 ชุมชนย่อยที่ 12 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

สวนป้าชมพู

สวนป้าชมพู เป็นสวนที่ปลูกพืชผักหลากหลายชนิด เช่น ชะอม มะละกอ พริก ฯลฯ และมีพืชผักพื้นบ้านหลากหลายภายในสวน ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ นำความรู้ที่ได้รับมาทดลองปฏิบัติในสวนของตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพสำหรับบริโภค ปัจจุบันเป็นสวนเกษตรธรรมชาติที่มีพืชผักหลากหลายชนิดตามฤดูกาล มีเครือข่ายที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสวนแบบเกษตรธรรมชาติอยู่เสมอ

ที่ตั้ง : 32 ชุมชนย่อยที่ 12 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

สวนป้าทอง

สวนป้าทอง เป็นสวนที่ปลูกพืชผักหลากหลายชนิด เช่น ข้าวโพด ชะอม ตะไคร้ อ้อย ฯลฯ และมีพืชผักพื้นบ้านหลากหลายภายในสวน ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ นำความรู้ที่ได้รับมาทดลองปฏิบัติในสวนของตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพสำหรับบริโภค ปัจจุบันเป็นสวนเกษตรธรรมชาติที่มีพืชผักหลากหลายชนิดตามฤดูกาล มีเครือข่ายที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสวนแบบเกษตรธรรมชาติอยู่เสมอ

ที่ตั้ง : 88 ชุมชนย่อยที่ 12 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

สวนป้าตู้

สวนป้าตู้ เป็นสวนที่ปลูกพืชผักหลากหลายชนิด เช่น มะเขือ ข้าวโพด พริก ฯลฯ และมีพืชผักพื้นบ้านหลากหลายภายในสวน ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ นำความรู้ที่ได้รับมาทดลองปฏิบัติในสวนของตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพสำหรับบริโภค ปัจจุบันเป็นสวนเกษตรธรรมชาติที่มีพืชผักหลากหลายชนิดตามฤดูกาล มีเครือข่ายที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสวนแบบเกษตรธรรมชาติอยู่เสมอ

ที่ตั้ง : 26 หมู่ที่ 8 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

สวนลุงสมัย

สวนลุงสมัย เป็นสวนที่ปลูกพืชผักหลากหลายชนิด เช่น มะเขือ มะนาว พริก ฯลฯ และมีพืชผักพื้นบ้านหลากหลายภายในสวน ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ นำความรู้ที่ได้รับมาทดลองปฏิบัติในสวนของตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพสำหรับบริโภค ปัจจุบันเป็นสวนเกษตรธรรมชาติที่มีพืชผักหลากหลายชนิดตามฤดูกาล มีเครือข่ายที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสวนแบบเกษตรธรรมชาติอยู่เสมอ

ที่ตั้ง : 10 ชุมชนย่อยที่ 12 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

สวนป้าเรือน

สวนป้าเรือน เป็นสวนที่ปลูกพืชผักหลากหลายชนิด เช่น กล้วย มะเขือ พริก ฯลฯ และมีพืชผักพื้นบ้านหลากหลายภายในสวน ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ นำความรู้ที่ได้รับมาทดลองปฏิบัติในสวนของตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพสำหรับบริโภค ปัจจุบันเป็นสวนเกษตรธรรมชาติที่มีพืชผักหลากหลายชนิดตามฤดูกาล มีเครือข่ายที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสวนแบบเกษตรธรรมชาติอยู่เสมอ

ที่ตั้ง : 43 ชุมชนย่อยที่ 12 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

สวนป้านวย

สวนป้านวย เป็นสวนที่ปลูกพืชผักหลากหลายชนิด เช่น มะนาว มะเขือ พริก ฯลฯ และมีพืชผักพื้นบ้านหลากหลายภายในสวน ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ นำความรู้ที่ได้รับมาทดลองปฏิบัติในสวนของตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพสำหรับบริโภค ปัจจุบันเป็นสวนเกษตรธรรมชาติที่มีพืชผักหลากหลายชนิดตามฤดูกาล มีเครือข่ายที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสวนแบบเกษตรธรรมชาติอยู่เสมอ

ที่ตั้ง : 58 ชุมชนย่อยที่ 12 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

สวนป้าเบียบ

สวนป้าเบียบ เป็นสวนที่ปลูกพืชผักหลากหลายชนิด เช่น มะนาว มะเขือ พริก ฯลฯ และมีพืชผักพื้นบ้านหลากหลายภายในสวน ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ นำความรู้ที่ได้รับมาทดลองปฏิบัติในสวนของตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพสำหรับบริโภค ปัจจุบันเป็นสวนเกษตรธรรมชาติที่มีพืชผักหลากหลายชนิดตามฤดูกาล มีเครือข่ายที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสวนแบบเกษตรธรรมชาติอยู่เสมอ

ที่ตั้ง : 14 ชุมชนย่อยที่ 12 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

สวนคุณโหน่ง

สวนคุณโหน่ง เป็นสวนที่ปลูกพืชผักหลากหลายชนิด เช่น ชะอม มะเขือ มะนาว ฯลฯ และมีพืชผักพื้นบ้านหลากหลายภายในสวน ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ นำความรู้ที่ได้รับมาทดลองปฏิบัติในสวนของตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพสำหรับบริโภค ปัจจุบันเป็นสวนเกษตรธรรมชาติที่มีพืชผักหลากหลายชนิดตามฤดูกาล มีเครือข่ายที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสวนแบบเกษตรธรรมชาติอยู่เสมอ

ที่ตั้ง : 32 ชุมชนย่อยที่ 12 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว