พื้นที่รูปธรรม

การผลิตในภาคใต้

ลำดับ พื้นที่การผลิตยั่งยืน ตำบล อำเภอ จังหวัด องค์กรรับทุน โครงการ
1 กลุ่มเกษตรกร ตำบลท่าม่วง ท่าม่วง เทพา สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
2 กลุ่มเกษตรกร อำเภอเทพา ลำไพล เทพา สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
3 กลุ่มเกษตรกร ตำบลกำแพงเพชร กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
4 กลุ่มเกษตรกร ตำบลท่าชะมวง ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
5 กลุ่มเกษตรกร ตำบลเขาพระ เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
6 สทิงพระ สทิงพระ สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อประชาชนได้บริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาวะ
7 กลุ่มเกษตรกร ตำบลปริก ปริก สะเดา สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
8 กลุ่มเกษตรกร ตำบลสำนักแต้ว สำนักแต้ว สะเดา สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
9 กลุ่มเกษตรกร ตำบลสำนักขาม สำนักขาม สะเดา สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
10 กลุ่มเกษตรกร ตำบลปาดัง ปาดัง สะเดา สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
11 กลุ่มออมทรัพย์บ้านบ่อกูล ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
12 กลุ่มออมทรัพย์บ้านหัวเปลว ทำนบ สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
13 กลุ่มออมทรัพย์บ้านปลายนา ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
14 กลุ่มออมทรัพย์บ้านนาเสียบ ชิงโค สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
15 กลุ่มออมทรัพย์บ้านเกาะน้ำรอบ วัดขนุน สิงหนคร สงขลา มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
16 กลุ่มเกษตรกร ตำบลฉลุง ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
17 กลุ่มเกษตรกร ตำบลทุ่งตำเสา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
18 กลุ่มเกษตรกร ตำบลทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา
19 กลุ่มเกษตรกร ตำบลทุ่งตำเสา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา