พื้นที่รูปธรรม

การผลิตยั่งยืน-ภาคอีสาน

ลำดับ พื้นที่การผลิตยั่งยืน ตำบล อำเภอ จังหวัด องค์กรรับทุน โครงการ
1 เกษตรอินทรีย์ต้นน้ำชี เกษตรสบูรณ์ ชัยภูมิ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร
2 เกษตรอินทรีย์ต้นน้ำชี หนองบัวแดง ชัยภูมิ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร
3 เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร
4 กลุ่มเกษตรกรวังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา กรณ์รวี เก่งกุลภพ โครงการต้นแบบตลาดสีเขียวขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน
5 กลุ่มเกษตรกร Cool Leaving วังน้ำเขียว นครราชสีมา กรณ์รวี เก่งกุลภพ โครงการต้นแบบตลาดสีเขียวขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน
6 เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร
7 กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษอำเภอคำตะกล้า คำตะกล้า คำตะกล้า สกลนคร มูลนิธิการศึกษาไทย โครงการจัดการสารเคมีเกษตรในพื้นที่เสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย
8 เตรือข่ายโรงเรียนเกษตรกร กศน.อำเภอคำตะกร้า คำตะกล้า คำตะกล้า สกลนคร มูลนิธิการศึกษาไทย โครงการจัดการสารเคมีเกษตรในพื้นที่เสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย
9 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ หนองนกทา หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
10 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ ท่าเมือง ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
11 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ คอนสาย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
12 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ นาคำ นาคำ ตระการพืชผล อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
13 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ คำหว้า คำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
14 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ ตาลสุม ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
15 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ นาเยีย นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
16 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ โดมประดิษฐ์ โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
17 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ คำน้ำแดง คำน้ำแดง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
18 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ ปทุม ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
19 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ ไร่น้อย ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
20 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ คูเมือง คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
21 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ โนนโหนน โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
22 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
23 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ ธาตุ ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
24 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ ท่าช้าง ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
25 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ สว่าง สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
26 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ สำโรง สำโรง สำโรง อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
27 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ โนนกลาง โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
28 กลุ่มเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ โนนกาเล็น โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี
29 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง โนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร
30 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร