food-citizen-pic-02
aw-icons_production-1
0

การผลิตยั่งยืน

aw-icons_market-1
0

ตลาดสีเขียว

aw-icons_food-service-1
0

แหล่งให้บริการอาหาร

aw-icons_hospital-1
0

โรงพยาบาลสีเขียว

aw-icons_school-1
0

โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กสุขภาวะ

aw-icons_citizen-1
0

ผู้บริโภคและพลังพลเมืองอาหาร

ระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ(Healthy Food system

คนไทยมีแนวโน้มการกินอาหารที่ไม่หลากหลาย หรือการกินเชิงเดี่ยวมากขึ้นซึ่งอาหารเหล่านั้นล้วนประกอบด้วยแป้ง และน้ำตาลจำนวนมาก พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาล  ไขมัน  และโซเดียมมากจนเกินความต้องการของร่างกายนั้น ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพมากมายตามมา  เช่น  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง  และโรคอ้วน หรือทีเรียกว่า NCDs (กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกในขณะนี้

ขณะที่สถานการณ์การบริโภคเป็นเช่นนี้ ภาคการผลิตก็เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวที่ต้องใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างเข้มข้น ทั้งยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนเร่งการผลิตต่างๆ  ส่งผลให้ประชาชนในภาคชนบทไม่สนใจผลิตพืชอาหารอีกต่อไป  พื้นที่อาหารหลายแห่งถูกเปลี่ยนจากเรือกสวนไร่นากลายมาเป็นไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด สวนยางพาราขนาดใหญ่ รวมถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ผืนป่า แม่น้ำ ลำคลอง ท้องทะเล พื้นที่อาหารในชุมชนต่างได้รับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นปัจจัยการสร้างเศรษฐกิจที่ไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เมื่อผลผลิตหรือราคาตกต่ำก็นำมาสู่ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  ทำให้อาชีพเกษตรกรกลายเป็นอาชีพที่ไม่พึงประสงค์ของคนรุ่นใหม่ ขาดการส่งต่อรุ่นต่อรุ่น

ระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ (Healthy Food System) ซึ่งก็คือวงจรนิเวศอาหารตั้งแต่ต้นทาง คือความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร การผลิตที่ใส่ใจฟื้นฟูนิเวศและระบบธรรมชาติ จนถึงการกระจายและการบริโภคที่คำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นทางออกของการแก้ปัญหา NCDs และปัญหาด้านสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ มุ่งเป้าหมายเพื่อสร้างระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ (Healthy Food System)  มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การบูรณาการตลอดห่วงโซ่อาหาร โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การกระจายและการบริโภค ที่ก่อให้เกิดความสมดุลและความยั่งยืนสู่ระบบอาหาร  โดยมุ่งกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะ “พลเมืองอาหาร”

โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านทีมงานวิชาการ ที่ทำหน้าที่พัฒนาเวทีกลางประสานความร่วมมือ, สังเคราะห์ความรู้, ถอดบทเรียนความสำเร็จ, ถ่ายทอด และขยายผล อาทิ ขยายผลจากต้นแบบพื้นที่รูปธรรม 6 หมวดที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ ได้แก่

1.การผลิตยั่งยืน

2.ตลาดสีเขียว

3.แหล่งให้บริการอาหาร

4.โรงพยาบาลสีเขียว

5.โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กสุขภาวะ

6.ผู้บริโภคและพลังพลเมืองอาหาร

สนับสนุน สร้างเวทีและโอกาสให้เกิดการทำงานเชื่อมโยงกันของพลังเครือข่ายพลเมืองอาหาร ที่มาจากพลังผู้บริโภค พลังเกษตรกรอินทรีย์คนรุ่นใหม่ พลังการเชื่อมช่องทางและผู้ประกอบการสังคม ฯลฯ ให้กระจายทั่วทุกพื้นที่การทำงานของภาคี

ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดการประสานพลังความร่วมมือ ผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายให้เกิดการขับเคลื่อน ขยายผลสู่วงจรระบบนิเวศอาหารที่มีสุขภาวะในฐานะพลเมืองอาหารอย่างแท้จริง

เครือข่ายกลุ่มแผนงานความมั่นคงและความปลอดภัยในระบบอาหาร
ลำดับ องค์กรรับทุน ชื่อแผนงาน/โครงการ สำนักงานโครงการ (ที่ตั้ง – ติดต่อ)
1 มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิชีววิถี เลขที่ 3/12  หมู่ 6 ซอยบางอ้อ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.089-4497330 (วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ)
มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อประชาชนได้บริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาวะ มูลนิธิชีววิถี เลขที่ 3/12  หมู่ 6 ซอยบางอ้อ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.089-8955173 (ปรกชล อู๋ทรัพย์)
2 บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด โครงการสนับสนุนวิชาการและการบูรณาการระบบอาหารสุขภาวะสู่การสร้างสรรค์พลเมืองอาหาร (กลุ่มงานอาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และภาคียุทธศาสตร์โภชนาการ) บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด เลขที่ 60/34/1 ซอยติวานนท์ 34 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 081-4062260 (วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด)
บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด โครงการเสริมความเข้มแข็งและขยายพื้นที่บูรณาการสุขภาพ และวิถีชีวิตสุขภาวะ (ในประเด็นอาหาร กิจกรรมทางกาย ระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา) บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด เลขที่ 60/34/1 ซอยติวานนท์ 34 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 081-4062260 (วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด)
3 สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย โครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน 140 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก2/1 แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทร.081-8603954 (ณัจยา แก้วนุ้ย)
4 มูลนิธิสังคมสุขใจ โครงการพัฒนา ขยายผล แหล่งผลิตอาหารอินทรีย์เชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค เพื่อสุขภาวะที่ดีในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 21 หมู่ 2 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร.083-8954289 (ชฤทธิพร เม้งเกร็ด)
5 บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด โครงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค เกษตรกร 104/34 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพฯ 10210 โทร.088-008-3110 (สุวรรณา หลั่งน้ำสังข์)
6 มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) โครงการสวนผักคนเมือง : เพื่อพัฒนาระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของเมือง 912 ซอยงามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อย 7) ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.081-3016141 (สุภา ใยเมือง)
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) โครงการพัฒนาความรู้และปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน เลขที่ 3/13 หมู่ที่ 6 ซอยบางรักน้อย 18 (บางอ้อ 2) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.086-3004342 (ทัศนีย์ วีระกันต์)
7 มลวิภา ศิริโหราชัย โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนอาหารสุขภาวะในชุมชนบ้านจัดสรรและศูนย์พัฒนาการเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ 217 หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทร.087-1865237
8 มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลผักและผลไม้สดปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ สู่การปฏิบัติ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร.081-4118922 (ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่)
9 สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในการสร้างเสริมสุขภาวะเครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง 9/4 หมู่ที่ 17 ถนนแม่จัน–ฝาง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทร.081-2891513 (สุพจน์ หลี่จา)
สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการสร้างสุขภาวะทางอาหารและโภชนาการ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 9/4 หมู่ที่ 17 ถนนแม่จัน–ฝาง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110  โทร.081-9524173 (สุนีพร หลี่จา)
10 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โครงการสร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210 โทร.081-4094747 (พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง)
11 โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โครงการฟาร์มสร้างสุขภาพด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 โทร.063-7625518 (ดร.นรีมาลย์ นีระไพจิตร)
12 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.089-5951811 (ดร.เพ็ญ สุขมาก)
13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรสีเขียวสู่ผู้บริโภคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11200 โทร.081-2662434 (รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของผู้ผลิตและผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11200 โทร.081-2662434 (รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ)
14 จันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานโดยเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม 466/58 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพฯ 10510 โทร.094-6518282
15 สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของอาหาร สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.081-8579535 (ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ)
16 กชกร วรอาคม โครงการออกแบบและส่งเสริมการปลูกผักผลไม้ให้กับองค์กร ในพื้นที่เขตเมือง 2095 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310 โทร.087-6931566
17 บริษัท ครีเอทีฟ มูฟ โครงการพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย 253 อาคาร 253 อโศก ชั้น 25 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 โทร.085-0440999 (ธนบูรณ์ สมบูรณ์)
18 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โครงการศูนย์เรียนรู้โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปลูกและบริโภคผักผลไม้ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 โทร.081-6825010 (ธัญญา วรรณพฤกษ์)
19 มูลนิธิสื่อสร้างสุข โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นอุบลราชธานี 66  ถนนอุบล-ตระการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.087-3786955 (คนึงนุช วงศ์เย็น)
20 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยววิถีไทย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.081-8204385 (ดร.อัมพร จันทวิบูลย์)
21 มูลนิธิการศึกษาไทย โครงการจัดการสารเคมีเกษตรในพื้นที่เสี่ยง
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย
28 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพฯ โทร.081-8119644 (มารุต จาติเกตุ)
22 ดร.อภิชาติ ชนประชา โครงการการพัฒนาการเชื่อมโยงผลผลิตผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค 391/28 หมู่บ้านพรนภา ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.081-9503689
23 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการการพัฒนาต้นแบบการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์เพื่อส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัย 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 โทร.083-2596363 (ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล)
24 กรณ์รวี เก่งกุลภพ โครงการต้นแบบตลาดสีเขียวขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน 222/87 หมู่ที่ 3 ถนนลภาวัน 1 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.089-7675106
25 ศูนย์คนรุ่นใหม่ใจอาสา โครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงแหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย และแหล่งให้บริการผลผลิตเกษตรปลอดสารเคมีสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ 60/58 หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.086-566-5532 (โชคชัย หลาบหนองแสง)
26 โรงพยาบาลลับแล โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเครือข่ายผู้ผลิตอาหารอินทรีย์อย่างยั่งยืนสู่การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคทุกกลุ่มวัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 163 ม.11 ถนนอินใจมี ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 โทร.090-2829245 (ดร.ผาสุก แก้วเจริญตา)
27 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โครงการหาดคูเดื่อยุคใหม่ บริการอาหารปลอดภัย ใส่ใจทุกเมนู ชูการสร้างสุขภาวะ 319 ถนนไทยพันทา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร.084-0443901 (ดร.เตชภณ ทองเติม)
28 วัดคาทอลิกนักบุญอักแนส โครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นบูรณการ (สถานีเกษตรแบ่งปัน ณ ราชบุรี) 16 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180 โทร.081-4362828 (บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา)
29 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิชาการ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีอาคาร โครงการสร้างศูนย์ถ่ายทอดความเป็นเลิศทางสุขภาวะชุมชนต้นแบบผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค จังหวัดกาฬสินธุ์ 13 หมู่ที่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 โทร. 081-8015036 (กรรณิกา ถุนาพรรณ์)
30 อุดม โคตรดี โครงการพัฒนาพรรณานิคมโมเดล เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตอินทรีย์สู่ผู้บริโภค 201 หมู่ที่ 8 บ้านหินแตก ตำบลไร่ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทร.087-8520192
31 มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
480 ซอย 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ 10310 โทร.081-4410714 (สุชาญ ศีลอำนวย)
32 บริษัท สวนเงินมีมา โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่อาหารสุขภาวะในเด็กวัยเรียน 77,79 ถนนฟื่องนคร  แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ  10200 โทร.089-6692431 (วรนุช ชูเรืองสุข)
33 มูลนิธิชีวิตไท โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับตัวของชาวนาที่มีปัญหาหนี้สินสู่การผลิตอาหารที่ยั่งยืน เพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะ 3 ซอยไทรม้า หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.086-9993611 (พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์)
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หุบเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ 167 อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชั้น 1 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยชัน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร.085-8503038 (ดร.ดวงใจ วิชัย)
35 คณะบุคคลศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมวิถีภูมิปัญญาเพื่อสร้างการบริโภคอาหารสุขภาพในครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์ 5/1 อาคารแฮรี่ทีล ชั้น 3 ซอย 12 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร.083-7669574 (กิ่งแก้ว จั่นติ๊บ)
36 มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม โครงการการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าชุมชนเกื้อเกษตรอินทรีย์ 124 หมู่ที่ 9 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 โทร.086-8474846 (ศจี กองสุวรรณ)
37 บริษัท ปั้นเมือง จำกัด โครงการส่งเสริมวิถีการบริโภคเพื่อสุขภาวะ :ตลาดตะลักเกี๊ยะ  99/196 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 ถนนสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพฯ 10140 โทร.089-7594632 (ปรัชญา ลือชาจรัสสิน)
38 สุดใจ ธารธาราทอง โครงการอาหารกลางวันปลอดภัยในโรงเรียนอำเภอวังน้ำเขียว 28 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร.062-1951530 (สุดใจ ธารธาราทอง)
39 สุเมธ ปานจำลอง โครงการการพัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะจังหวัดมหาสารคาม 327 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านบ้านดอนยม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร.080-4206004 (สุเมธ ปานจำลอง)
40 สยาม หยองเอ่น โครงการผลักดันระบบการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนจังหวัดยโสธร 80 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านผือ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 โทร.082-1060495 (สยาม ทองเอ่น)
41 นิธิวดี บัตรพรรธนะ โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อสร้างสุขภาวะในกลุ่มผู้สูงอายุ 924/1 หมู่ที่ 12 ซอยบัวเกิด 2/1 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10260 โทร.093-3296998 (นิธิวดี บัตรพรรธนะ)